Comparteix:

TFG

 

 

Procés de registre i matriculació d'un nou TFG

 

El procés de matrícula d'un nou TFG té 3 passos:

 • REGISTRE (per part de l'estudiant)
 • VALIDACIÓ (per part del CFIS)
 • MATRÍCULA (per part de l'estudiant)

 És important revisar detingudament el calendari de cada pas en el calendari de matrícula. 

1. Registre

 NOTA IMPORTANT: tota la informació que hi ha en aquesta web fa referència a com realitzar el registre en cas de fer un únic TFG per la suma dels crèdits dels TFGs de cada una de les titulacions cursades. En cas de què es facin 2 TFGs independents, un per cada titulació, el registre s'haurà de fer per cada TFG independent seguint les instruccions i calendari de cadascun dels centres.

El registre del TFG s'haurà de fer des de l'e-secretaria. Per això, s'han de seguir els següents passos:

 • Anar a l'enllaç: e-secretaria i entrar amb l'usuari UPC.
 • A dalt a la dreta hi ha el menú desplegable "Perfil". Hi ha 3 opcions: una per cada titulació i una tercera amb el codi CFIS que correspon a l'expedient de doble titulació. És molt important escollir aquesta opció "CFIS – CFIS DOBLE TITULACIÓ" i fer tots els passos sempre dins d'aquest expedient !!!
 • Al menú de l'esquerra de la pantalla hi ha l'opció "Projectes". Cal seleccionar aquesta opció. Llavors a la pantalla principal sortirà l'opció "Registra nou projecte".

 En clicar a "Registra nou projecte" s'obrirà un formulari amb els següents camps:

 • ASSIGNATURA: tot i que es faci un únic TFG per la suma de crèdits, es veurà un desplegable on sortiran dos cops "TREBALL DE FI DE GRAU". Apareixen dos TFGs perquè a l'expedient de doble titulació hi ha un TFG per cada titulació. Això vol dir que s'hauran de fer dos registres idèntics, primer agafant el primer "TREBALL DE FI DE GRAU" de la llista i després el segon. NO oblidar fer aquest doble registre idèntic !!!
 • MODALITAT: s'ha d'escollir la modalitat del  TFG atenent a la següent classificació:
  • A: treballs realitzats a la UPC sense conveni de cooperació educativa ni contracte
  • B: treballs realitzats a empreses, entitats o la UPC a l’empara d’un conveni de cooperació educativa o contracte sense realitzar una estada de mobilitat
  • C: treballs realitzats en una altra Universitat, en el marc d’un programa de mobilitat i matriculant el TFG a la Universitat de destí a l’empara d’un “learning agreement for studies”
  • D: treballs realitzats a empreses, entitats o Universitats, en el marc d’un programa de mobilitat i sense matricular el TFG a la institució de destí (és a dir, en modalitat pràctiques a l’empara d’un “learning agreement for traineeships”)
  Si al guardar dóna un missatge d'error, s'ha d'escollir l'opció "A - Centre", encara que es faci el TFG en mobilitat. Si passa això, des del CFIS nosaltres repassarem la modalitat i la modificarem, si és necessari, quan validem el registre.
 • TÍTOL DEL TREBALL: aquí s'ha de posar el títol del TFG que s'ha pactat amb el director i/o tutor. Si no és el títol definitiu, s'ha de posar un d'aproximat sobre la temàtica (no hi ha cap problema ja que desprès es pot canviar).

 • DESCRIPCIÓ: aquí s'ha de posar la descripció del TFG pactat. Amb 2 o 3 paràgrafs ja és suficient. Igual que en el cas del títol, si la descripció no és definitiva ni exacta la podrem canviar després.
 • MEMBRES DEL TRIBUNAL: aquí s'ha d'escollir el departament al qual pertany el director o tutor de la UPC. Cal seleccionar també el nom del professor de la UPC que fa de director o tutor. Si no es pot seleccionar al professor o no es veu com fer-ho, més endavant, des del CFIS, omplirem aquesta informació.
 • Cal clicar el botó "GUARDA" al final de la pantalla per a què el TFG quedi enregistrat.

 

IMPORTANT: Un cop s'ha fet el registre d'un TFG, s'ha de clicar de nou al botó de "Registra nou projecte" i repetir exactament tots els passos escollint el segon "TREBALL DE FI DE GRAU" del desplegable "Assignatura". Per tant, al final de tot el procés, s'han de tenir dos TFGs registrats.

 

Els estudiants que feu el grau en enginyeria informàtica, heu d'omplir el formulari d'autorització d'especialitat i, a més de la vostra, aconseguir les signatures del director (que ha de ser el director en destí en cas de fer el TFG fora de la UPC) i el responsable d'especialitat. Un cop el tingueu, heu d'enviar el PDF a cfis.relacions.internacionals@upc.edu

 • Autorització d'especialitat del TFG en el cas de modalitats A i B: document
 • Autorització d'especialitat del TFG en el cas de modalitats C i D: document

 

2. Validació

 Un cop registrat el TFG, des del CFIS repassarem i validarem aquests registres. És a dir, el director i/o tutor no participarà en la validació, per això és important que pacteu amb ells, prèviament al registre, el títol i la descripció.

 

3. Matrícula

 Un cop es tingui el TFG inscrit i acceptat s'ha de fer la matrícula a través de la e-secretaria segons el calendari de matrícula previst. És imprescindible matricular els dos TFGs, un de cada titulació, encara que només es faci un únic TFG per la suma de crèdits.

Aquesta matrícula d'un nou TFG dóna dret a fer la defensa del TFG en una de les dues convocatòries: convocatòria ordinària o convocatòria extraordinària (pròrroga).

La defensa en convocatòria ordinària es fa al finalitzar el quadrimestre, aproximadament al febrer/juliol. Si no es defensa en la convocatòria ordinària es tenen dues opcions:

 1. presentar-se a la convocatòria extraordinària (pròrroga), aproximadament al maig/octubre. En aquest cas, en el període de matrícula corresponent, s'haurà de fer una matrícula extraordinària (pròrroga) en la qual només s'hauran d'abonar les taxes administratives.
 2. renunciar a la convocatòria extraordinària i fer una altra matrícula ordinària d'un nou TFG pel quadrimestre següent. En aquest cas, la matrícula s’haurà de fer en el període ordinari de matrícula i fer el pagament complet amb l'increment corresponent per repetició que preveu el Decret de preus.

 

Procés de matriculació de la pròrroga d'un TFG 

 

La pròrroga es matricularà de forma automàtica des del CFIS un cop finalitzat el període de defensa ordinària. Quan estigui feta, s'enviarà un email per fer efectiu el pagament de les taxes. Aquesta matrícula implica únicament el pagament de taxes, però no s'han de pagar novament els crèdits del TFG. La defensa i avaluació del TFG és la corresponent a la convocatòria extraordinària (consulteu el calendari de matrícula).