Comparteix:

Reconeixements/Convalidacions

Els reconeixements/convalidacions impliquen l'equivalència pel que fa a contingut i càrrega lectiva entre assignatures de plans d'estudis de dues titulacions oficials diferents.

Poden sol·licitar reconeixements/convalidacions:

  • Estudiants del CFIS que hagin cursat estudis universitaris oficials fora del seu pla de doble titulació.
  • Estudiants del CFIS que facin un canvi de doble titulació.Procediment de sol·licitud 

 

1) Com a pas previ a la sol·licitud de reconeixements/convalidacions, s'ha de concertar una reunió amb la Sotsdirectora Acadèmica del CFIS per tal que valori la petició i orienti a l'estudiant. Per això, s'ha d'enviar un email a 

2) Enviar la sol·licitud de reconeixements/convalidacions a través de la Seu Electrònica de la UPC, indicant el CFIS com a centre destinatari de la sol·licitud i adjuntant la següent documentació:

- Full de sol·licitud omplert (s'ha de penjar al camp "documentació adjunta" de l'apartat "Documentació adjunta" del tràmit de la Seu Electrònica). 

A v í s: el full de sol·licitud conté un formulari editable (format no acceptat a la Seu Electrònica), per tant un cop hagueu omplert tots els camps heu d'imprimir-lo amb la impressora virtual Adobe o la que ve per defecte a Windows (Microsoft Print to PDF) del vostre ordinador, i és aquest el document que haureu de penjar a la Seu.

- Certificat acadèmic personal del centre d'origen, amb signatura digital o Codi Segur de Verificació (CSV). En el seu defecte es pot adjuntar el certificat segellat a l'origen escanejat. En el cas d'estudis universitaris cursats a la UPC és suficient adjuntar un expedient simple que es pot descarregar des de l'espai de l'estudiant de l'e-secretaria.

- Pla d'estudis i programes de les assignatures superades, publicats pel centre d'origen. Si els documents estan segellats per la Secretaria del centre es poden adjuntar escanejats. Si s'extreuen dels webs del centre s'han de penjar ordenadament en format pdf. En el cas d'estudis universitaris cursats a la UPC no cal adjuntar aquesta documentació.

3) El CFIS valida la sol·licitud i documentació rebudes de l'estudiant, i genera la taxa corresponent a l'estudi de reconeixements/convalidacions. Contacta amb l'estudiant per email amb les instruccions per fer el pagament de la taxa. 

4) El  CFIS envia per email a l'estudiant la resolució de les assignatures reconegudes/convalidades i les instruccions per matricular-les