Comparteix:

Procediments i calendari d'avaluació de TFGs


NOTA IMPORTANT: tota la informació que hi ha en aquesta web fa referència al cas de fer un únic TFG de la suma dels crèdits (que és el que fareu tots els estudiants, segons ens consta). En cas de què feu 2 TFGs independents, un per cada titulació (cosa que creiem que no fareu cap estudiant), el calendari i procediment d’avaluació seria el que indiqués cadascun dels centres.

 

 

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ DE TFGs SEGONS LA MODALITAT

 

Els TFGs, d'acord amb la normativa vigent disponible a la intranet del CFIS, es classifiquen en les següents modalitats:

 

 • Modalitat A: treballs realitzats a la UPC sense conveni de cooperació educativa ni contracte.
 • Modalitat B: treballs realitzats a empreses, entitats o la UPC a l’empara d’un conveni de cooperació educativa o contracte sense realitzar una estada de mobilitat.
 • Modalitat C: treballs realitzats en una altra Universitat, en el marc d’un programa de mobilitat i matriculant el TFG a la Universitat de destí a l’empara d’un “learning agreement for studies”.
 • Modalitat D: treballs realitzats a empreses, entitats o Universitats, en el marc d’un programa de mobilitat i sense matricular el TFG a la institució de destí (és a dir, en modalitat pràctiques a l’empara d’un “learning agreement for traineeships”).
  • Sub-modalitat D-1: TFG realitzat a una institució universitària.
  • Sub-modalitat D-2: TFG realitzat a una institució no universitària.

 

El mecanisme d’avaluació del TFG dependrà del tipus de modalitat:

 

 • Modalitat A:
  1. CFIS nomena un tribunal de la UPC.
  2. L’estudiant diposita la memòria del TFG en PDF (*).
  3. L’estudiant fa una defensa/presentació oral davant del tribunal de la UPC (durada de la presentació oral: entre 20 i 30 minuts).
  4. El tribunal de la UPC avalua el TFG en base a la defensa i la memòria del TFG. Hi haurà una qualificació per al TFG en l’expedient de cada titulació.

 

 • Modalitats C i D-1:
  1. CFIS nomena un tribunal de la UPC.
  2. L’estudiant diposita la memòria del TFG en PDF (*).
  3. L’estudiant fa obligatòriament una defensa/presentació oral a la Universitat de destí en el format que estableixi el director del TFG al destí.
  4. El director de destí envia al CFIS un informe d’avaluació, seguint el “template” que estableixi el CFIS, on es recollirà l’avaluació del treball realitzat, de la memòria i de la defensa, i on es certificarà que efectivament s’ha portat a terme aquesta defensa oral.
  5. El tribunal de la UPC avalua el TFG en base a la memòria del TFG i l’informe d’avaluació del destí. En aquest cas l’estudiant no ha de fer cap defensa oral davant del tribunal de la UPC ni presentar-se davant d’ell, a no ser que se li requereixi amb una antelació suficient. Hi haurà una qualificació per al TFG en l’expedient de cada titulació.

 

 •  Modalitats B i D-2:
  1. CFIS nomena un tribunal de la UPC.
  2. L’estudiant diposita la memòria del TFG en PDF (*).
  3. El director a la institució de destí envia al CFIS un informe d’avaluació, seguint el “template” que estableixi el CFIS, on es recollirà l’avaluació del treball realitzat i de la memòria.
  4. L’estudiant fa una defensa/presentació oral davant del tribunal de la UPC (durada de la presentació oral: entre 20 i 30 minuts).
  5. El tribunal de la UPC avalua el TFG en base a la defensa, la memòria del TFG i l’informe d’avaluació de la institució on s'ha fet el TFG. Hi haurà una qualificació per al TFG en l’expedient de cada titulació.

 

(*) Mireu les "Instruccions per al dipòsit del TFG" en aquesta mateixa pàgina web.

 

 

FORMAT DE LA MEMÒRIA DEL TFG

 

Els estudiants del CFIS que feu un únic TFG de la suma dels crèdits heu de seguir les indicacions pròpies del CFIS a l‘hora d’elaborar de la memòria. La normativa del CFIS respecte el format de la memòria del TFG recollida en aquesta pàgina web substitueix qualsevol altra normativa específica de cada centre i titulació individual pel que fa al format, l'extensió, la portada, etc.

A les pàgines web dels centres/titulacions individuals trobareu informació sobre normatives del format de la memòria del TFG  (de fet, fins i tot plantilles de la memòria) que no són obligatòries en el vostre cas. També és possible que quan entreu al campus digital Atenea trobeu un curs o dos cursos corresponents als TFGs de les titulacions individuals amb indicacions sobre el format de la memòria i plantilles, que no us corresponen al vostre cas. 

En el cas de fer un TFG al CFIS de la suma de crèdits, el format de la memòria dels TFGs ha de seguir les següents indicacions:

 • El TFG ha de ser una memòria acadèmica completa amb totes les seccions corresponents. Encara que com a resultat del TFG tingueu un article publicat o sotmès a una revista o conferència, NO està permès que el TFG sigui tal qual l’article.

 • Tenint en compte que és un TFG doble, la longitud ha de ser de com a mínim de 50 pàgines sense incloure annexos. No hi ha indicacions de longitud màxima.

 • Pel que fa a l'idioma, podeu escriure la memòria en anglès, català o castellà. Si feu el TFG en mobilitat, la memòria ha d’estar en anglès.


Contingut de la memòria del TFG:

 • A la PORTADA del TFG ha de sortir la següent informació:
  • Nom de les 2 titulacions que heu cursat
  • Logo del CFIS i logos dels 2 centres de la UPC als que heu estudiat (teniu els logos disponibles al següent enllaç)
  • Si heu fet el TFG en mobilitat, logo del centre de destí, si prèviament us han donat el permís per posar-ho
  • Títol del TFG
  • Nom de l'estudiant
  • Nom(s) del(s) director(s) del TFG i del tutor a la UPC, si s'escau
  • Mes i any de dipòsit
 • Després de la portada, ha d'haver-hi una pàgina de RESUM amb el següent contingut:
  • Resum o "abstract" curt (mitja pàgina és suficient) descrivint el TFG (el resum ha d’estar en els 3 idiomes: anglès, català i castellà)
  • Una llista de paraules clau o "keywords" del TFG (aquesta llista, que ha d’estar en anglès, català i castellà, és molt important perquè s'utilitzarà per part del servei de Biblioteques de la UPC per a poder publicar i indexar el TFG)
  • Els estudiants que feu el grau en Matemàtiques, heu d'afegir també el codi de la Classificació de l'American Mathematical Society (AMS) disponible a aquest enllaç.
 • A continuació heu d'incloure l'ÍNDEX de continguts
 • I ja després aniria el CONTINGUT en sí del TFG (incloent capítols, seccions, annexos, bibliografia, etc.). Una possible guia sobre els continguts que haurien d’incloure les seccions següents seria:
  • Introducció
  • Plantejament del problema i estat de l’art
  • Definició concreta del projecte i del problema a resoldre
  • Metodologia i planificació del projecte (secció obligatòria)
  • Resolució del problema
  • Resultats experimentals o de simulació
  • Informe de sostenibilitat (secció obligatòria)
  • Conclusions
  • Treballs futurs
  • Annexos
  • Bibliografia

 

És també important que tingueu en compte que al document de la memòria del TFG no poden aparèixer dades personals més enllà del nom, com ara el DNI, l'adreça, el telèfon, etc., ja que sinó la memòria no es podria publicar.

La biblioteca de la UPC té una sèrie de recomanacions que us poden ajudar als següents enllaços: "6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit" i "evitar el plagi acadèmic".

Quan dispositeu el TFG, la memòria serà sotmesa automàticament a un estudi de plagi. És important, doncs, que citeu correctament totes les fonts bibliogràfiques emprades i que no copieu literalment ni text ni figures sense la corresponent referència bibliogràfica.

 

 

SEGUIMENT DEL TFG

 

Encara que cada centre i titulació individual pot també definir unes pautes pròpies pel seguiment del TFG (entregues intermitges, avaluacions parcials, fites, calendari, dates clau, etc.), de la mateixa manera que passa amb el format de la memòria, els  estudiants del CFIS que feu un únic TFG de la suma dels crèdits, no heu de seguir aquestes indicacions. Per tant, si us plau, no seguiu les instruccions que pot haver-hi al respecte a les pàgines web dels centres/titulacions individuals ni als cursos de TFG que potser trobareu quan entreu al campus digital Atenea.

En el cas dels estudiants del CFIS que feu un únic TFG de la suma dels crèdits, tot el seguiment, que inclou el dipòsit de la versió final de la memòria del TFG, es fa mitjançant un altre campus digital anomenat Atenea-TFE. Quan entreu trobareu un curs corresponent al vostre TFG mitjançant el qual us podreu comunicar amb el vostre director/tutor a la UPC, fer entregues intermitges, fer discussions, etc. Al final del TFG, també dipositareu a Atenea-TFE la versió final de la memòria. El nombre d'entregues intermitges que heu de fer és lliure i l'haurà de definir el vostre director/tutor a la UPC, així que és convenient que parleu amb ell i ho pacteu. És recomanable que definiu alguna entrega intermitja i que quedi constància d'aquesta a Atenea-TFE.

 

 

INSTRUCCIONS PER AL DIPÒSIT DEL TFG

 

Tot el procés de dipòsit del TFG es fa on-line mitjançant dues aplicacions web: e-secretaria i Atenea-TFE. A continuació teniu les indicacions que han de seguir els estudiants, els (co-)directors o ponents/tutors, i els membres del tribunal.

 

ESTUDIANTS

Els estudiants han d’entregar la memòria del TFG seguint els següents passos:

 1. Dipòsit administratiu mitjançant e-secretaria: es tracta d’omplir un formulari que inclou preguntes sobre la confidencialitat.
 2. Dipòsit documental mitjançant Atenea-TFE: s’ha de pujar el document de la memòria i la declaració de confidencialitat escanejada, si escau (mireu al final d’aquesta secció les instruccions relatives a la confidencialitat).

Ambdós passos s’han de fer dins del període de dipòsit indicat al calendari.

En el següent enllaç teniu les instruccions detallades pels estudiants.

 

(CO-)DIRECTORS O PONENTS/TUTORS

El professor de la UPC que fa de (co-)director o de ponent/tutor en el cas d’un TFG fet en mobilitat o a una empresa, ha de seguir els següents passos (ambdós a través d’Atenea-TFE):

 1. Autorització per al dipòsit: aquest pas és necessari per a què l’estudiant pugui pujar la memòria del TFG, per tant és recomanable que es faci tan aviat com sigui possible.
 2. Validació de la memòria un cop l’estudiant l’hagi entregat a través d’Atenea-TFE (dins del període de dipòsit indicat al calendari). A més, si l’estudiant ha fet el TFG en mobilitat, és recomanable que el ponent/tutor dipositi a Atenea-TFE l’informe d’avaluació (“assessment”) del destí per a què el tribunal hi tingui accés.

En el següent enllaç teniu les instruccions detallades pels (co-)directors o ponents/tutors.

 

MEMBRES DEL TRIBUNAL

Un cop el (co-)director o ponent/tutor hagi validat la memòria, tots el membres del tribunal rebran un email automàtic informant de què ja tenen accés a la memòria (i, si està disponible, a l’informe d’avaluació del destí en cas de TFGs fets en mobilitat) a través d’Atenea-TFE.

 

INSTRUCCIONS PELS ESTUDIANTS EN RELACIÓ A LA CONFIDENCIALITAT

Al CFIS, excepte els treballs que estan sotmesos a confidencialitat, es fomenta que tots els TFGs es publiquin en obert a l’UPCommons. En relació amb això, haureu de seguir els següents passos segons el que correspongui:

 • Modalitats A, C o D-1 sense confidencialitat: només heu d’omplir el formulari del dipòsit administratiu. No heu d’omplir cap declaració de confidencialitat. El TFG es publicarà a UPCommons.
 • Modalitats A, C o D-1 amb confidencialitat: heu d’omplir el formulari del dipòsit administratiu i la declaració de confidencialitat segons correspongui per a què el TFG no es publiqui a UPCommons.
 • Modalitats B o D-2 sempre (sigui o no confidencial): heu d’omplir el formulari del dipòsit administratiu i omplir la declaració de confidencialitat segons correspongui.
Pel que fa a la llicencia de publicació, recomanem que escolliu l’opció de “Llicència CC Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd)”.

 

Instruccions per a entregar l'acord de confidencialitat

Si el TFG és confidencial (de tipus A, B, C o D) heu de fer el següent:
 • Quan feu el dipòsit administratiu a esecretaria heu d’escollir que el TFG no es pot fer públic.
 • Quan feu el dipòsit documental a atenea-tfe.upc.edu heu d’entregar l’acord de confidencialitat escanejat amb totes les signatures i indicar la data fins a la qual voleu que el TFG sigui confidencial.
 • Si el període de confidencialitat és indefinit o superior als 5 anys heu de fer que el sotsdirector de TFGs del CFIS també signi l’acord de confidencialitat (per això, uns dies ABANS de fer el dipòsit li heu d’enviar l’acord a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu). Veureu que a atenea-tfe.upc.edu només podreu posar com a data màxima els 5 anys, però no us preocupeu perquè després des del CFIS podrem modificar això.
 • A més d’entregar l’acord de confidencialitat a través d’atenea-tfe.upc.edu, envieu-lo per email a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu
 Si el TFG no és confidencial de tipus B o D-2, heu de fer el següent:
 • Quan feu el dipòsit administratiu a esecretaria heu d’escollir que el TFG sí es pot fer públic i la llicència.
 • Quan feu el dipòsit documental a atenea-tfe.upc.edu indiqueu que la memòria del TFG és pública.
 • Heu d’enviar l’acord de confidencialitat signat a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu.

Als següents enllaços de la biblioteca de la UPC teniu més informació sobre la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics, els beneficis de publicar en obert i les llicències Creative Commons.

 

 

CALENDARI DE TFGs

 

Tardor 2023/2024

 

ABANS DEL 31 DE DESEMBRE 2023: TOTS els estudiants han de comunicar a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu si fan la defensa del TFG en convocatòria ordinària o en extraordinària. Si ho teniu clar abans, envieu el correu amb aquesta informació tan aviat com us sigui possible. 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

Dipòsit de la memòria del TFG en format PDF i validació per part del director/tutor del TFG a la UPC

9 - 15 febrer 2024

9 - 15 maig 2024

Data límit per rebre l’avaluació del TFG per part de la institució de destí en cas de no fer el TFG a la UPC, és a dir, modalitats B, C i D (teniu en compte que si és modalitat C o D-1, haureu d’haver fet abans la defensa oral del TFG en la Universitat de destí obligatòriament)

15 febrer 2024

15 maig 2024

Període de reunió dels tribunals de la UPC (inclou defensa oral a la UPC per les modalitats A, B i D-2)

23 - 29 febrer 2024

23 - 31 maig 2024

 

Primavera 2023/2024


ABANS DEL 21 DE MAIG 2024: TOTS els estudiants han de comunicar a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu si fan la defensa del TFG en convocatòria ordinària o en extraordinària. Si ho teniu clar abans, envieu el correu amb aquesta informació tan aviat com us sigui possible. 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dipòsit de la memòria del TFG en format PDF i validació per part del director/tutor del TFG a la UPC 1 - 7 juliol 2024

7 - 11 octubre 2024

Data límit per rebre l’avaluació del TFG per part de la institució de destí en cas de no fer el TFG a la UPC, és a dir, modalitats B, C i D (teniu en compte que si és modalitat C o D-1, haureu d’haver fet abans la defensa oral del TFG en la Universitat de destí obligatòriament) 7 juliol 2024 11 octubre 2024
Període de reunió dels tribunals de la UPC (inclou defensa oral a la UPC per les modalitats A, B i D-2) 15 - 19 juliol 2024 18 - 24 octubre 2024

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS

 

 • És molt important que seguiu aquest calendari sense incomplir cap dels terminis i dates límit.
 • Teniu en compte que després de la reunió del tribunal de la UPC que ha de posar les qualificacions finals als dos expedients, poden passar alguns dies fins a què podeu estar oficialment titulats degut a què haureu de fer una sèrie de tràmits administratius.
 • Per als que feu el TFG en mobilitat (modalitats C i D), a més d’aprovar el TFG seguint els passos comentats prèviament, haureu d’entregar tota la documentació requerida de mobilitat per a què es puguin tancar els vostres expedients acadèmics, el que pot trigar uns dies, i titular-vos.
 • Si per algun motiu algun estudiant necessita titular-se en unes dates que no quadrin amb les de les convocatòries detallades anteriorment, ens heu de sol·licitar un canvi tant aviat com sigui possible enviant un email a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu justificant aquesta petició per a poder autoritzar-la. Si no hi ha raons justificades no es podrà autoritzar cap canvi.